Regulamin

Regulamin Promocji „Łap psieSmaki”

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE I WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. Organizatorem Promocji pod nazwą „Łap psieSmaki” /dalej: „Promocja”/ jest Acana Polska sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Jelczu Laskowicach przy ul. Kasztanowej 9, 55-220 Jelcz-Laskowice, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000707114 prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej, IX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 9121914100, oficjalna strona internetowa: www.acana.com.pl
 2. Promocja organizowana jest za pośrednictwem strony internetowej www.lapsmaki.pl
 3. Promocja będzie prowadzona od dnia 16 maja 2022 r. do 15 lipca 2022 r. lub do wyczerpania asortymentu objętego promocją.
 4. Organizator może zakończyć Promocję przed 15 lipca 2022 r. lub wydłużyć termin Promocji, bez podania przyczyny.
 5. Uczestnikiem Promocji może zostać konsument, który w czasie trwania promocji dokona zakupu dużych worków jedzenia ACANA, tj. 6 kg lub 11,4 kg lub 17 kg, oznaczonych naklejką promocji, w partnerskich sklepach stacjonarnych i internetowych.
 6. Lista partnerskich sklepów zoologicznych, biorących udział w Promocji, dostępna jest na stronie www.lapsmaki.pl
 7. Aby skorzystać z Promocji, po zakupie opakowania jedzenia ACANA o określonych warunkami Promocji gramaturach, Uczestnik musi wypełnić formularz dostępny na stronie www.lapsmaki.pl, podając swoje dane:
  • imię, 
  • adres e-mail,
  • numer telefonu,
  • numer seryjny, znajdujący się pod zdrapką naklejki promocyjnej na zakupionym opakowaniu jedzenia ACANA.
 8. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do wzięcia udziału w Promocji. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do tych danych, ich zmian, bądź usunięcia, zgodnie z postanowieniami § 2 Regulaminu.
 9. Po prawidłowej rejestracji danych oraz numeru seryjnego, Uczestnik Promocji na podany w formularzu adres e-mail otrzyma unikatowy kod, uprawniający do odbioru przysmaków ACANA Crunchy Treats 100 g /dalej: „Nagroda”/, w jednym ze stacjonarnych partnerskich sklepów zoologicznych.
 10. Uczestnik Promocji otrzyma Nagrodę w wariancie smakowym zaproponowanym przez pracownika partnerskiego sklepu zoologicznego.
 11. Produkty zakupione i otrzymane (Nagrody) w Promocji nie podlegają zwrotowi, za wyjątkiem produktów posiadających wady.
 12. Uczestnik Promocji ma prawo do wielokrotnego skorzystania z zakupów na warunkach promocyjnych, posługując się tym samym adresem e-mail. 
 13. Acana Polska zastrzega sobie prawo do weryfikacji Uczestników Promocji i wstrzymania wydania Nagrody lub odmowy wydania Nagrody, w przypadku podania nieprawdziwych danych przez Uczestnika Promocji.

§2. DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników Promocji jest Organizator. Kontakt z organizatorem jest możliwy korespondencyjnie na adres: ul. Kasztanowa 9, 55-220 Jelcz-Laskowice oraz na adres e-mail: info@acana.com.pl
 2. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO – realizacja umowy, art. 6 ust. 1 lit f tj. prawnie uzasadniony interes Administratora w zakresie rozpoznawania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
 3. .Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w okresie i zakresie (celu) niezbędnym do przeprowadzenia Promocji, wydania Nagrody, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji.
 4. Organizator realizuje prawa osób, których dane dotyczą, tj. dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
 5. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, Uczestnik ma prawo cofnąć zgodę, w każdym czasie, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Cofniecie zgody wymaga zgłoszenia elektronicznego na adres e-mail: info@acana.com.pl
 6. Odbiorca danych są: podmioty świadczące usługi hostingowe, usługi pocztowe, podmioty z którymi współpracuje Organizator w ramach usług księgowych i podatkowych, organy publiczne na podstawie i w granicach prawa w szczególności jak KAS, organy ścigania.
 7. Dane osobowe nie są transferowane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej.
 8. Dane osobowe nie są przetwarzane automatycznie i poddawane profilowaniu.

§ 3. REKLAMACJE

 1. Uczestnikom Promocji przysługuje prawo wniesienia pisemnej reklamacji z dopiskiem „Reklamacja: Promocja „Łap psieSmaki” na adres  e-mail: kontakt@lapsamaki.pl lub adres korespondencyjny Organizatora, związanej z przebiegiem Promocji w trakcie jego trwania.
 2. Pismo zawierające reklamację powinno wskazywać imię i nazwisko Uczestnika oraz adres do korespondencji, na który wysłana zostanie odpowiedź na reklamacje.
 3. Organizator w terminie 7 dni udzieli Uczestnikowi odpowiedzi na reklamację listem poleconym wysłanym na adres podany w piśmie zawierającym reklamację.
 4. Negatywne rozpatrzenie przez Organizatora reklamacji Uczestnika nie wyłącza prawa Uczestnika do dochodzenia roszczeń przysługujących mu na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

§ 4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Udział w Promocji jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy polskiego prawa, w szczególności kodeks cywilny.
 3. Wszelkie spory wynikające z niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 16 maja 2022 r.